Text Size
שלישי 17 אוקטובר 2017

בית הסרט העברי

פרסומים ומדיה

מידע אודות ספרים ופרסומים אחרים, בתחום הקולנוע העברי הארץ ישראלי המוקדם והקולנוע הישראלי בכלל וכן ריכוז פריטי מדיה שונים כגון תמונות, כרזות, סרטונים וכו'.

אנא שמרו על זכויות היוצרים וכן מערכת בית הסרט העברי תשמח לקבל מידע על פרסומים נוספים ופריטי מדיה לפרסום.חלוץ, עבודה, מצלמה: הקולנוע הארצישראלי והרעיון הציוני

חזון, עבודה, מצלמה

חלוץ, עבודה, מצלמה: הקולנוע הארצישראלי והרעיון הציוני 1917-1939. ספרו של פרופ' אריאל ל' פלדשטיין בהוצאת עם עובד והמכללה האקדמית ספיר העוסק בבחינה מנקודת מבט היסטורית של הזיקה בין המוסדות הלאומיים ובין יוצרי קולנוע בארץ ישראל באותה תקופה.

המשך קריאה: חלוץ, עבודה, מצלמה: הקולנוע הארצישראלי והרעיון הציוני

רוח רעננה - פרשת הסרט הציוני הראשון בארץ ישראל

רוח רעננה - פרשת הסרט הציוני הראשון בארץ ישראל, 1902-1899: ספר חדש מאת היסטוריון הקולנוע יוסף הלחמי, המהווה מופת למחקר קולנועי, מתועד בקפידה, ערוך בבהירות ומהווה נקודת מוצא להבנת תולדות הסרט הישראלי והמעש הציוני.

המשך קריאה: רוח רעננה - פרשת הסרט הציוני הראשון בארץ ישראל