Text Size
שני 23 יולי 2018

בית הסרט העברי

המלצת היום

שמונים שנה ל"עודד הנודד"

“פילם גדול”, “אבן היסוד לקולנוע העברי הונחה אתמול”, “צעד גדול קדימה בתעשיית סרטי־ראינוע ארצישראליים”. אלה היו אחדים מן התארים שליוו את הקרנת הבכורה של הסרט “עודד הנודד” ב–29 בדצמבר 1932 בקולנוע “עדן” בתל־אביב לפני שמונים שנה.

“עודד הנודד” נחשב הסרט העלילתי האמנותי הראשון שהופק במימון פרטי בכוחות מקומיים בארץ. הוא הופק בתקציב זעום שבגללו נוצר כסרט אילם, אף־על־פי שבאותה תקופה כבר היו בעולם סרטים קוליים. היתה לו הצלחה קופתית והוא הוקרן לפני אולמות מלאים בתל־אביב, ירושלים, חיפה ויישובים אחרים בארץ.